ทีมอาสาช่วยงานห้องสมุด | Library Volunteers

 มาทำความรู้จักนักเรียนที่มีจิตอาสา ช่วยงานห้องสมุดกันนะคะ!
Let's Introduce students who volunteer to help our library!

กลุ่ม  Library   Girl

น้องหยก
 น้องเนียน้องอ้อน  
น้องฟ้า 
 
 

กลุ่มนักเรียน ฑูตการอ่าน  (Nanmeebook Reading Club Amassader) 
 ด.ญ.ชาลิสา วังรัชตะ 
ด.ญ.อิงสัตยา แนวน้อยงาม ด.ญ.พนิตพร  กำเหนิดแจ้งด.ญ.อริสา  ศิริไทยด.ญ.อภิชญา เข็มเพชร
  
 ด.ญ.กัญญาภัค การรอบรู้ ด.ญ.บัวชมภู  สินทวีสุข
ด.ญ.วินิตรา อนันต์สุข
 ด.ช.ธนพัฒน์  ผึ้งเล็ก ด.ช.ณัฐกิตติ์  ศิริชากูล


Comments