เจ้าหน้าที่ห้องสมุด | Library Officers

 
นางสาวเกษร   สง่าแสง
 
สำเร็จการศึกษา  จาก  มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี  จ.เพชรบุรี