บรรณารักษ์ | Librarian

 
นางสาวน้ำผึ้ง    รักชื่น
 
เอกบรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์
 
สำเร็จการศึกษา  จาก  มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี  จ.เพชรบุรี