กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน ปี 2555

 
กิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียนเข้าใช้บริการ ปีการศึกษา 2555
 
เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2555 ที่ผ่านมา ห้องสมุดโรงเรียนดุสิตวิทยา ได้จัดกิจกรรมปฐมนิเทศการเข้าใช้บริการห้องสมุดให้กับนักเรียน ซึ่งกิจกรรมนี้ได้จัดขึ้นเป็นประจำต่อเนื่องทุกปี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียน ได้รู้จักวิธีการเข้าใช้บริการห้องสมุดอย่างถูกต้อง รู้จักการค้นคว้าหาความรู้ได้ด้วยตนเอง รักการเรียนรู้ และใช้เทคโนโลยีในการสืบค้นข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพ
ภายในกิจกรรม บรรณารักษ์ได้ให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องข้อปฏิบัติการเข้าใช้บริการห้องสมุดของนักเรียน การพัฒนาห้องสมุดเข้าสู่ระบบอัตโนมัติ ความรู้เรื่องการใช้บริการ Internet ในการค้นคว้าหาข้อมูล การจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านที่นักเรียนสามารถเข้าร่วมกิจกรรมการอ่านได้อย่างหลากหลาย และโปรแกรมสำหรับสืบค้นข้อมูล เพื่อฝึกทักษะการค้นคว้าหาความรู้ โดยใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการสืบค้นเพื่อความสะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น

จากการจัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียนเกี่ยวกับการเข้าใช้บริการห้องสมุดอย่างต่อเนื่องเป็นประจำ ทุกปีส่งผลให้นักเรียนเห็นความสำคัญของห้องสมุด เข้าใช้บริการห้องสมุดมากขึ้น จำนวนสถิติในการยืมหนังสือของนักเรียนก็เพิ่มมากขึ้น ส่งผลให้นักเรียนสามารถใช้บริการห้องสมุดได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถค้นคว้าหาความรู้ สืบค้นข้อมูลได้ด้วยตนเอง ส่งผลให้นักเรียนมีนิสัยรักการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องต่อไปในอนาคต
 
 
 
ภาพประกอบกิจกรรม
 
                  
 

 
           
 
 
 
 
 
Comments