การบริการต่างๆ | Library Services

                 งานบริการนับเป็นหัวใจของห้องสมุด  ทำให้เกิดการเคลื่อนไหวในด้านต่างๆ   เป็นปัจจัยสำคัญที่จะทำให้มีผู้ใช้วัสดุสารนิเทศมากขึ้น   งานบริการที่จัดอย่างมีประสิทธิภาพเป็นการประชาสัมพันธ์ที่ดีที่สุดทำให้ผู้ใช้บริการเห็นความสำคัญ  ครูและนักเรียนควรได้รับบริการเพื่อส่งเสริมการเรียนการสอนให้ตรงตามจุดหมายของหลักสูตร
                  งานบริการห้องสมุดแบ่งออกเป็น  2  ประเภท  คือ
 
                    1.  บริการห้องสมุด
   
                    2. กิจกรรมห้องสมุด
 
 
งานบริการห้องสมุด
 
                     บริการห้องสมุดของโรงเรียนแบ่งตามกลุ่มเป้าหมายของผู้ใช้  2   กลุ่ม   คือ
 
                    1.  บริการสำหรับนักเรียน   บริการสำหรับนักเรียนที่ห้องสมุดจัดมีดังนี้
 
                                1.1 บริการพื้นฐาน  ได้แก่
 
                                          1)   บริการให้อ่าน
 
                                          2)  บริการยืม-คืน
 
                                          3)  บริการหนังสือจอง
 
 
                                   1.2  บริการตอบคำถามและช่วยการค้นคว้า
 
                                            1)  บริการตอบคำถาม
                
                                            2)  บริการแนะแนวการอ่าน
 
                                            3)  บริการแนะนำการใช้ห้องสมุด
 
 
                        2.   บริการสำหรับครู   บริการสำหรับครูที่โรงเรียนจัดมีดังนี้
 
                                         2.1   บริการให้ยืมและอ่านเช่นเดียวกับนักเรียน
 
                                         2.2   บริการแก่ครูในการนำนักเรียนเด็กเข้ามาค้นคว้าในห้องสมุด
 
                                                      ขั้นตอนการดำเนินงานของครูบรรณารักษ์ในการนำเด็กเข้ามาค้นคว้าในห้องสมุด
 
                                                               1   จัดทำสมุดให้ครูประจำรายวิชาต่าง ๆ จองห้องสมุดเพื่อใช้ค้นคว้า
 
                                                               2.  ศึกษาจุดประสงค์และเนื้อหารายวิชาในคาบที่ครูมาจองไว้ร่วมกับครู  เพื่อคัดเลือกหนังสือ  บทความ    จุลสาร   และกฤตภาค  ฯลฯ  ไว้สำหรับบริการ
 
                                                               3.   ให้ความช่วยเหลือนักเรียนในขณะที่นักเรียนเข้ามาศึกษาค้นคว้าร่วมกับครูผู้สอนและช่วยตอบปัญหาที่นักเรียนต้องการทราบ
                           
                                                               4.   มอบหมายให้ครูประจำวิชาเป็นผู้รับผิดชอบสิ่งพิมพ์ทุกชนิด  ทั้นตอนยืมและส่งคืน
 
                                                               5.    นำสมุดให้ครูประจำวิชาลงนามก่อนออกจากห้องสมุด
  
                                                               6.    นำสิ่งพิมพ์ต่างๆ   เข้าที่เดิม
 
                                                                7.    เก็บสถิติการนำนักเรียนเข้าใช้ห้องสมุดเป็นชั้น 
 
 งานกิจกรรมห้องสมุด
 
                                         กิจกรรมห้องสมุดได้แก่งานที่ห้องสมุดจัดขึ้นเป็นครั้งคราวเพื่อส่งเสริมการอ่านและการค้นคว้า  มีวัตถุประสงค์  ดังนี้
 
                                                                 1)  เพื่อกระตุ้น  และจูงใจให้นักเรียนเกิดความต้องการในการอ่าน
 
                                                                 2)   เพื่อให้นักเรียนเลือกหนังสือได้ตามความต้องการ    
   
 
 
l,