ระเบียบและข้อปฏิบัติ | Library Rules

 
 
เวลาเปิดการบริการห้องสมุด  (ในการยืม-คืนหนังสือ)
 
ตอนเช้า              07.10 - 08.00    น.
  
ตอนกลางวัน     11.30   -  12.20    น.
 
ตอนเย็น             15.30  - 17.30      น.
 
 
เวลาเปิดทำการวันจันทร์-ศุกร์
 
 
เปิดบริการตั้งแต่เวลา 7.00 - 17.30    น.
 
 
 
ผู้มีสิทธิ์ใช้บริการห้องสมุด 
 

           1.  ครู-อาจารย์  โรงเรียนดุสิตวิทยา

          2. ผู้ปกครองและผู้มีอุปการะคุณต่อโรงเรียน

          3.  นักเรียนโรงเรียนดุสิตวิทยา

 
 
 ผู้มีสิทธิ์ยืมหนังสือ
 

         1.   ครู-อาจารย์  โรงเรียนดุสิตวิทยา

         2. ผู้ปกครองและผู้มีอุปการะคุณต่อโรงเรียน

         3.  นักเรียนโรงเรียนดุสิตวิทยาตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่3 -  6
 
   หมายเหตุ    นักเรียนระดับชั้นอนุบาล - ประถมศึกษาปีที่  2    ใช้สิทธิ์ยืมหนังสือได้โดยนำผู้ปกครองมาขอสิทธิ์ในการยืมหนังสือ
 
 
 
การทำบัตรสมาชิกห้องสมุด

     1.นักเรียนใช้บัตรประจำตัวนักเรียนโดยฝ่ายธุรการออกบัตรให้

           2.นำบัตรประจำตัวนักเรียนมาใช้สิทธิ์ในการเข้าใช้บริการห้องสมุดและสิทธิ์ในการยืม-คืนหนังสือ

            3.ผู้มีสิทธิ์ทำบัตรประจำตัวนักเรียนจะต้องจ่ายค่าเล่าเรียนในปีการศึกษา 2554
ระเบียบการยืมหนังสือ
       1.    ใช้บัตรสมาชิกของตนเองทุกครั้งในการยืมหนังสือ
   2. อนุญาตให้ยืมได้เฉพาะหนังสืออ่านเสริมความรู้หมวด 000 - 900 หนังสือเด็กและ 
      เยาวชน หนังสือแบบเรียน คู่มือครู เรื่องสั้นและนวนิยาย นอกนั้นให้อ่านเฉพาะในห้องสมุด
   3. นักเรียนยืมได้คนละ  1 เล่ม  นาน  7 วัน
            4. ครูยืมได้ไม่เกิน     5 เล่ม  นาน  7 วัน
             5. ผู้ปกครองยืมได้ไม่เกิน 2 เล่ม  นาน  7 วัน
 
   ระเบียบการส่งคืนหนังสือ
 
       1.  ส่งคืนหนังสือตามกำหนด
 
       2.  ถ้าหนังสือเกินกำหนดถูกปรับวันละ   1 บาท  ต่อหนังสือ 1 เล่ม 
 
       3.  กรณีหนังสือหายหรือชำรุดจะต้องถูกปรับเป็นเงิน 2 เท่าของราคาหนังสือและตัดสิทธิ์ไม่ให้ยืม
 
           หนังสือ  1  สัปดาห์
 
ข้อปฏิบัติในการเข้าใช้บริการห้องสมุด    
 
     1. แต่งกายสุภาพเรียบร้อย
 
       2. ห้ามส่งเสียงดังในห้องสมุด
 
       3. ไม่นำขนม  อาหาร และเครื่องดื่ม  เข้ามารับประทานในห้องสมุด
 
       4. ไม่ฉีกหนังสือ  และนำหนังสือออกนอกห้องสมุด
 
       5. วางกระเป๋า รองเท้า ไว้บนชั้นให้เรียบร้อยก่อนเข้าห้องสมุด
 
 
 
การนำนักเรียนเข้าใช้บริการห้องสมุดเป็นหมู่คณะ
 
        ครูที่ประสงค์จะนำนักเรียนเข้าใช้บริการห้องสมุดเป็นหมู่คณะ  ควรแจ้งให้บรรณารักษ์ทราบล่วงหน้า   1 วัน  เพื่อบรรณารักษ์จะได้จัดเตรียมสถานที่ หนังสือและสิ่งพิมพ์อื่นๆ ที่ต้องการใช้ไว้อย่างเพียงพอ และตรงตามความต้องการ ในการใช้ศึกษาค้นคว้าของนักเรียนในกลุ่มสาระวิชานั้นๆ