ประวัติห้องสมุด | History

 
ก่อน พ.ศ.2528                            โรงเรียนยังไม่มีห้องสมุดที่สมบูรณ์ มีเพียงพอหนังสือจำนวนหนึ่งที่จัดไว้ในห้องที่อยู่ใต้อาคารไม้

 

พ.ศ.2529                                     มีห้องสมุดโดยใช้อาคารไม้เป็นสถานที่ตั้ง มีตู้และชั้นเก็บหนังสือ  มีหนังสือ  ซึ่งได้มาจากเงินงบประมาณ  และการรับบริจาค  เพื่อใช้ในการค้นคว้าหา
 
                                                               ความรู้ของนักเรียน  มีบรรณารักษ์ประจำห้องสมุด  1 คน  แต่ขนาดของห้องสมุดยัคับแคบไม่ทเพียงพอต่อความต้องการของนักเรียน
   
พ.ศ.2534                                       สร้างอาคาร   4  ชั้น   ใช้งบประมาณของโรงเรียนเอง  ย้ายจากอาคารไม้หลังเก่ามาอยู่ที่อาคาร   4  ชั้น   อยู่ที่ชั้น 2   มีขนาดห้องสมุด กว้าง  10  เมตร 
 
                                                               ยาว   18   เมตร  มีจำนวน  2  ห้อง  มีบรรณารักษ์ประจำห้องสมุด  1   คน   เปิดห้องสมุดโดยท่านผู้จัดการ นางดวงสิริ  กุโลภาส
 
พ.ศ.2540-2551                   ห้องสมุดขนาด 10X 18  เมตร  อยู่ชั้นที่ 2  ของอาคารหลังที่ 3  ได้มีการพัฒนาเต็มรูปแบบ  จัดหาซื้ออุปกรณ์  วัสดุครุภัณฑ์  และทรัพยากร
 
                                                                สารนิเทศให้กับห้องสมุดเพื่อบริการการค้นคว้าสำหรับบุคลากรภายในโรงเรียน โดยใช้งบประมาณโรงเรียนเองในการจัดหาซึ่งมีบรรณารักษ์
                                                                 
                                                                ห้องสมุด      1     คน และผู้ช่วยบรรณารักษ์ห้องสมุด 1 คน
 
พ.ศ. 2552-ปัจจุบัน                     ห้องสมุดได้ย้ายจากอาคารหลังที่ 3  มาอยู่ของอาคารหลังที่ 2   ชั้นที่ 2  มีขนาด  2  ห้องเรียน  เนื่องจากปรับเปลี่ยนห้องสมุดเป็นห้องประชุม 
 
                                                              ดุสิตธรรมโมเพื่อใช้สำหรับการประชุมครู และผู้ปกครอง    ซึ่งห้องสมุดปัจจุบันเป็นห้องสมุดชั่วคราวเพื่อรอการสร้างห้องสมุดใหม่ที่จะแล้วเสร็จใน
 
                                                              ภาคเรียนที่   2 ของปีการศึกษา 2554 
 
 
ผลงาน และรางวัลแห่งความภาคภูมิใจของห้องสมุด
 
 
พ.ศ.2540                                    ห้องสมุดได้รับโล่รางวัลห้องสมุดเอกชนดีเด่น  ระดับประถมศึกษา   เขตการศึกษา 5
 
พ.ศ.2542                                    ห้องสมุดได้รับโล่รางวัลการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านดีเด่น ระดับประถมศึกษา  โครงการอ่านเฉลิมพระเกียรติ  ของกรมสามัญศึกษา 
 
                                                              ร่วมกับ  ซี.พี.เซเว่นอีเลฟเว่น  จำกัด
 
พ.ศ.2543                                    ห้องสมุดได้รับเกียรติบัตรรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2  การจัดโครงการค่ายการอ่าน  ของกรมสามัญศึกษา  ร่วมกับบริษัท  ซี.พี.เซเว่นอีเลฟเว่น  จำกัด
 
พ.ศ.2544                                    ห้องสมุดได้รับโล่รางวัลห้องสมุดเอกชนดีเด่น   ระดับประถมศึกษา   เขตการศึกษา 5
 
พ.ศ.2544                                    ห้องสมุดได้รับเกียรติบัตรการเข้าร่วมโครงการเล่มโปรด  Book  Club   ของบริษัทนานมีบุ๊คส์  จำกัด  ปีการศึกษา   2544 
 
พ.ศ.2545 - 2554              ห้องสมุดได้รับเกียรติบัตรการเข้าร่วมโครงการเล่มโปรด  Book  Club  ของบริษัทนานมีบุ๊คส์  จำกัด  
 
พ.ศ. 2552                                   ห้องสมุดได้รับรางวัลจากการเข้าร่วมกิจกรรมประกวดโรงเรียน  ผู้บริหาร    ครู  และนักเรียน  รักการอ่านยอดเยี่ยม  ระดับเขตพื้นที่การ
 
                                                             ศึกษาราชบุรี  เขต  2      โดยมีรางวัลดังนี้
                                                                      
                                                           
                                                                        1.      เกียรติบัตรรางวัลโรงเรียนรักการอ่านยอดเยี่ยม  ประเภทโรงเรียนเอกชน  ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
 
                                                                       2.    รางวัลผู้บริหารรักการอ่าน นายธีรภัทร  กุโลภาส  ได้รับเกียรติบัตรรางวัลผู้บริหารรักการอ่านยอดเยี่ยม  ประเภทโรงเรียนเอกชน 
 
                                                                                  ระดับเขตพื้นที่การศึกษาราชบุรีเขต 2
 
                                                                       3.      รางวัลครูรักการอ่าน  นางสาวน้ำผึ้ง   รักชื่น  บรรณารักษ์ห้องสมุด  ได้รับเกียรติบัตรรางวัล ครูรัการอ่านดีเด่น  ประเภทโรงเรียนเอกชน 
 
                                                                                  ระดับเขตพื้นที่การศึกษาราชบุรี    เขต  2
 
 
                                                                      4.      รางวัลนักเรียนรักการอ่าน ด.ช.มีนาวัฒน์  ทินมณี  ได้รับเกียรติบัตรรางวัล นักเรียนรักการอ่านดีเด่น ประเภทโรงเรยีนเอกชน 
 
                                                                                  ระดับเขตพื้นที่การศึกษาราชบุรี เขต 2
 
                                                                     
พ.ศ. 2554                                                    ห้องสมุดได้รับโล่รางวัล โรงเรียนและครูบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่านยอดเยี่ยมระดับประเทศ    ระดับประถมศึกษา ภาคกลาง
 
                                                                              โครงการรวมพลังรักการอ่าน  84   ล้านเล่ม  84  พรรษา  นานมีบุ๊คส์รีดดิ้งคลับปีที่ 11  
 
                                                                             ครูบรรณารักษ์ได้ทัศนศึกษาและดูงานต่างประเทศ
                        
                                                             
 
 
 ภาพห้องสมุดเดิม ปีพ.ศ. 2540 - 2551
 
 
                                  
 
                  
         
ภาพห้องสมุด ปี พ.ศ.  2552-ปัจจุบัน