รายนามนายกรัฐมนตรีของไทย ตั้งแต่ พ.ศ.2475-ปัจจุบัน

โพสต์5 ส.ค. 2554 01:02โดยน้ำผึ้ง รักชื่น

 คนที่

 นายกรัฐมนตรี

 1          พระยามโนปกรณ์นิติธาดา
 2                
พันเอกพระยาพหลพลพยุหเสนา
 3  จอม ป. พิบูลสงคราม
 4  นายควง  อภัยวงศ์
  5  นายทวี  บุญยเกตุ
 6      ม.ร.ว.เสนีย์  ปราโมทย์
7      นายปรีดี  พนมยงค์
 8      พล.ร.ต.ถวัลย์  ธำรงนาวาสวัสดิ์
 9      นายพจน์  สารสิน
 10      จอมพลถนอม  กิตติขจร
 11  จอมพลสฤษดิ์  ธนะรัชต์
 12      นายสัญญา  ธรรมศักดิ์
 13  ม.ร.ว.คึกฤทธิ์  ปราโมท
 14 นายธานินทร์  กรัยวิเชียร 
 15  พลเอกเกรียงศักดิ์  ชมะนันท์
 16  พลเอกเปรม  ติณสูลานนท์
 17  พลเอกชาติชาย  ชุณหะวัณ
 18  นายอานันท์  ปันยารชุน
 19  พลเอกสุจินดา  คาประยูร
 20  นายชวน  หลีกภัย
 21  นายบรรหาร  ศิลปอาชา
 22  พล.อ.ชวลิต  ยงใจยุทธ
 23  พ.ต.ท.ทักษิณ  ชินวัตร
 24  พลเอกสุรยุทธ์  จุลานนท์
 25     นายสมัคร  สุนทรเวช
 26  นายสมชาย  วงศ์สวัสดิ์
 27  นายอภิสิทธิ์  เวชชาชีวะ
 28  นางยิ่งลักษณ์    ชินวัตร
Comments