แบบทดสอบความรู้รอบตัว

โพสต์31 ก.ค. 2554 23:56โดยน้ำผึ้ง รักชื่น

แบบทดสอบ วิชาความรู้รอบตัว

 

1.  เขื่อนในข้อใดมีความจุมากที่สุดในประเทศไทย

      เขื่อนภูมิพล

      เขื่อนสิริกิติ์

      เขื่อนสิรินธร

        เขื่อนศรีนครินทร์

2.  แร่ใดที่ผลิตได้มากที่สุดของประเทศไทย

      หินปูนที่ใช้ก่อสร้าง

      หินปูนที่ใช้ทำซีเมนต์

      ลิกไนต์

        หินบะซอลต์ในอุตสาหกรรม

 3.  กษัตริย์องค์สุดท้ายของกรุงศรีอยุธยา คือองค์ใด

      พระมหินทราธิราช

      สมเด็จพระราเมศวร

      พระเจ้าเอกทัศน์

        พระเจ้าตากสิน

4.  สงครามระหว่างไทยกับพม่าที่เกิดขึ้นสมัยรัตนโกสินทร์ คือข้อใด

      สงครามช้างเผือก

      สงครามเก้าทัพ

      สงครามยุทธหัตถี

        สงครามพระสุริโยทัย

 

5.  การสำรวจบริเวณอ่าวไทยพบทรัพยากรชนิดใดที่นับว่ามีค่าทางเศรษฐกิจมาก

      ปิโตรเลียม

      แร่วุลแฟรม

      ก๊าซธรรมชาติ

        แร่ดีบุก

6. การกราบแบบเบญจางคประดิษฐ์ ควรปฏิบัติต่อบุคคลใด

      พระสงฆ์

      ครู

      ผู้ใหญ่

        ศาล

7. ถ้ามีบุคคลตายต้องแจ้งภายในระยะเวลาเท่าไร

      24 ชั่วโมง

       3 วัน

        7  วัน

        15  วัน

8. “วันมหาปวารณา” เกี่ยวข้องกับวันสำคัญข้อใด

         วันวิสาขบูชา

         วันเข้าพรรษา

         วันอาสาฬหบูชา

          วันมาฆบูชา

9.  การแจ้งย้ายออกหรือย้ายเข้าจะต้องแจ้งภายในกี่วัน

       7  วัน                       20  วัน

      15  วัน                      30  วัน

10.  ข้อใดแสดงว่าศาสนาทำให้คนมีจริยธรรม

      ด.ช.วิชา สวดมนต์ไหว้พระทุกคืน

      ด.ช.วิชัย มีความกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณ

      ด.ช.วิโรจน์ไปเวียนเทียนในวันวิสาขบูชา

        ด.ช.วิทูร เคร่งครัดต่อขนบธรรมเนียมประเพณี

11.  ข้อใดเป็นปัจฉิมโอวาทของพระพุทธเจ้า

      ตั้งอยู่ในความไม่ประมาท

      ผู้ใดเห็นธรรม ผู้นั้นเห็นเรา

      จงละความชั่ว ทำแต่ความดี

        มนุษย์ไม่สามารถหลีกหนีความตาย

12. สัจธรรมข้อใดที่มนุษย์ทุกคนต้องประสบและเป็นสิ่งที่ทนได้ยาก

      ทุกข์

      สมุทัย

      นิโรธ

        มรรค

13.  คุณสมบัติในข้อใดของพระอานนท์ที่นักเรียนควรนำมาปฏิบัติ

      เป็นผู้ศึกษาเล่าเรียนด้วยความสนใจ

      ทำตนเป็นประโยชน์แก่สังคม

      เป็นผู้มีความรอบคอบ

        เป็นพุทธอุปัฎฐาก

14.   การกระทำข้อใดต่อไปนี้เป็นการใช้สิทธิเสรีภาพอยู่ในขอบเขตของกฎหมาย

      หนังสือพิมพ์ลงข่าวว่าดาราสาวแย่งสามีผู้อื่น

      สมาคมพ่อค้าไทยรวมตัวกันตรึงราคาซื้อข้าวจากชาวบ้านให้ถูกลง

      ชาวไร่อ้อยชุมนุมหน้าทำเนียบรัฐบาล ส่งตัวแทนเจรจากับรัฐบาลขอขึ้นราคาอ้อย

        นักศึกษาช่วยหาเสียงให้ผู้สมัครเลือกตั้งสมาชิกผู้แทนราษฎรด้วยการแจกของที่ระลึก

15.   ฝ่ายนิติบัญญัติสามารถควบคุมการทำงานของฝ่ายบริหารได้ด้วยวิธีใด

        การยุบสภา

      การตั้งกระทู้ถาม

      การเลือกนายกรัฐมนตรี

        การเสนอกฎหมาย

16.  บุคคลธรรมดาต้องยื่นแบบแสดงรายการการเรียกเก็บภาษีเงินได้ช่วงเวลาใด

      1  มกราคม- 28 กุมภาพันธ์ ของทุกปี

       1  มกราคม – 31 มีนาคม ของทุกปี

      1  มกราคม- 30 เมษายน  ของทุกปี

         1 มกราคม- 31  พฤษภาคม ของทุกปี

17.  ข้อใดไม่จัดเป็นพื้นที่ตามหลักการของเศรษฐกิจพอเพียง

      เพาะปลูก

      ที่อยู่อาศัย

      กักเก็บน้ำ

        สวนหย่อม

18. ข้อใดไม่ใช่หลักการของสหกรณ์

       สหกรณ์เป็นแหล่งเพิ่มพูนความรู้ให้แก่สมาชิก

      สหกรณ์จะจ่ายเงินปันผลตามหุ้นให้แก่สมาชิก

      สหกรณ์เป็นองค์ที่ดำเนินการเพื่อหวังผลกำไรมากที่สุด

        สหกรณ์ดำเนินงานอย่างเป็นอิสระตามหักประชาธิปไตย

 

19.  ข้อใดต่อไปนี้ไม่ใช่หน้าที่ของธนาคารกลาง

      เป็นนายธนาคารกลางของธนาคารพาณิชย์

      รับฝากเงินจากประชาชนทั่วไปทั้งในและต่างประเทศ

      ออกธนบัตรหรือพิมพ์ธนบัตรออกมาใช้

        เป็นผู้ควบคุมปริมาณสินเชื่อและปริมาณเงินให้เหมาะสมกับสภาพเศรษฐกิจ

20. ข้อใดเป็นหน้าที่ของไพร่หลวง

      รับราชการตามที่ทางราชการกำหนดไว้

      รับราชการตามมูลนายกำหนด

      ส่งสินค้าที่ทางการต้องการมาแทนการเข้าเวร

        ช่วยกิจการงานฝ่ายการช่าง

 

Comments