The Reader School ประจำเดือน พฤศจิกายน 2554

โพสต์21 ธ.ค. 2554 01:01โดยไม่ทราบผู้ใช้

คุณครูที่ได้รับรางวัล  The  Reader  School ประจำเดือน พฤศจิกายน  มีดังนี้

อันดับ  1    คุณครูวาสนา    วรสุทธิ์พิศาล    ครูประจำชั้น ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่  3/3 

    จำนวนหนังสือที่ยืมอ่าน 25 เล่ม

อันดับ  2    คุณครูปราณี  วรสุทธิ์พิศาล       ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายประถมศึกษา

                  จำนวนหนังสือที่ยืมอ่าน 19 เล่ม

อันดับ   3    คุณครูนวลจันทร์  กิจเจริญ   ครูประจำชั้นระดับชั้นอนุบาล 3/1

                   จำนวนหนังสือที่ยืมอ่าน   18  เล่ม

     คุณครูศิริพร  โพธิ์ชื่น    คุณครูประจำชั้นระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/1

                   จำนวนหนังสือที่ยืมอ่าน   18   เล่ม   

อันดับ   4    คุณครูนงนุช  ทองทา    คุณครูประจำชั้นระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/2

                    จำนวนหนังสือที่ยืมอ่าน   17   เล่ม   

อันดับ    5    คุณครูเจติยา  นิลใส   คุณครูประจำชั้นระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/2

                     จำนวนหนังสือที่ยืมอ่าน   11   เล่ม

 
นักเรียนที่ได้รับรางวัล  The  Reader  School ประจำเดือน  พฤศจิกายน 

  มีรายชื่อดังนี้

  อันดับ  1  ด.ช.รหัต  เจริญศรี ชั้นประถมศึกษาปีที่  3/4   (16 เล่ม)

 

                อันดับ  2   ด.ช. ถิรวิทย์  เกิดเสมอ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/3  (13 เล่ม)

                                     

                อันดับ 3         ด.ญ.ศุภาพิชญ์  นิลพัฒน์             ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/4   (12  เล่ม)

                                        ด.ญ.นภัทรสร   พระนอนเขตต์    ชั้นประถมศึกษาปีที่  6/2  ( 12 เล่ม)

 

     อันดับ  4      ด.ญ.ชุรีย์ภรณ์  โคนชัยภูมิ            ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/1 (11  เล่ม)

                            ด.ช. ธีรภัทร  ภัทรนุภาพร            ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/3 (11  เล่ม)

                         ด.ญ. อริสา  ศิริไทย                       ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/2 (11 เล่ม)

 

     อันดับ   5    ด.ช. ปรีธาดา  จันทร์หอม              ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/2   (10  เล่ม)

                          ด.ญ. ณัชชา  แก้วจารนัย                 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/4   (10  เล่ม)

                          ด.ช.กวินภพ  สุชัยสงค์                   ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/4   (10  เล่ม)             

  
ห้องเรียนที่ได้รับรางวัลห้องเรียนส่งเสริมการอ่านดีเด่น ประจำเดือน สิงหาคม  มีดังนี้

 

ระดับชั้นป.1     ได้แก่   ห้องเรียนของระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/3

 

ระดับชั้นป.2     ได้แก่  ห้องเรียนของระดับชั้นประถมศึกษาปีที่  2/2

 

ระดับชั้นป.3     ได้แก่  ห้องเรียนของระดับชั้นประถมศึกษาปีที่  3/4

 

ระดับชั้นป.4     ได้แก่  ห้องเรียนของระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/2     

 

ระดับชั้นป.5     ได้แก่  ห้องเรียนของระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/2

 

ระดับชั้นป.6     ได้แก่  ห้องเรียนของระดับชั้นประถมศึกษาปีที่  6/1

 

Comments