54-08-03 รายชื่อ ครูและนักเรียน The Reader School ประจำเดือนกรกฎาคม 2554

โพสต์1 ส.ค. 2554 00:20โดยน้ำผึ้ง รักชื่น   [ อัปเดต 8 ก.ย. 2554 08:47 โดย ธีรภัทร กุโลภาส ]
      ขอแสดงความชืนชมคุณครู  และเด็กๆ  The Reader  School   ประจำเดือนกรกฎาคม 2554  ที่มียอดการยืมหนังสือมากเป็นพิเศษ  แสดงถึงความรักการอ่าน และความสนใจในการเข้าใช้บริการห้องสมุดเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้  เราไปติดตามรายชื่อกันเลยค่ะ 
 
 
คุณครู  The Reader  School  ประจำเดือนกรกฎาคม 2554
 
อันดับ  1          จำนวนหนังสือที่ยืม  17  เล่ม
 
ครูนวลจันทร์   กิจเจริญ      ครูประจำชั้นระดับชั้นอนุบาล  3/1
 
อันดับ 2       จำนวนหนังสือที่ยืม   15   เล่ม
 
ครูรจนา   จันทร์โชติ            ครูประจำชั้นระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/2
 
อันดับ 3      จำนวนหนังสือที่ยืม  13   เล่ม
 
ครูอนุชา   เจริญอภิศักดิ์      ครูผู้สอนวิชาคณิตศาสตร์  ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่4
 
อันดับ 4     จำนวนหนังสือที่ยืม  12  เล่ม
 
ครูศิริพร   โพธิ์ชื่น    ครูประจำชั้นระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/1
 
อันดับ 5     จำนวนหนังสือที่ยืม  11   เล่ม
 
ครูอำนวย  ปานดารา   ครูประจำชั้นระดับชั้นประถมศึกษาปีที่  5/3
 
 
 
 
นักเรียน  The Reader  School  ประจำเดือนกรกฎาคม 2554
 
 
อันดับ 1     จำนวนหนังสือที่ยืม   12     เล่ม
 
ด.ญ.อริสา   ศิริไทย                 ชั้น ป.6/2
 
 
อันอับ  2   จำนวนหนังสือที่ยืม 11  เล่ม
 
ด.ญ. นภัส        รุ่งวิทยา              ชั้น ป. 2/3
 
ด.ช.ณัฐพงศ์     เตชะเลิศกมล     ชั้น ป.2/3
 
ด.ญ.ศุภาพิชญ์  นิลพัฒน์            ชั้น ป.5/4 
 
อับดับ 3   จำนวนหนังสือที่ยืม   10  เล่ม
 
ด.ญ.ณัฐนิชา  ผลมงคลวัฒน์    ชั้น ป. 2/2
 
ด.ช.ถิรวิทย์  เกิดเสมอ             ชั้น ป.4/3
 
อันดับ 4   จำนวนหนังสือที่ยืม  9   เล่ม
 
ด.ช.วสุ  แซ่ลิ้ม                        ชั้น ป.4/4
 
ด.ช.บวรวิทญ์  สาราพฤษ        ชั้น ป.4/1
 
ด.ญ.ชาลิสา  วังรัชตะ              ชั้น ป.6/1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
Comments