(02-07-55) รายชื่อครูและนักเรียน The Reader School เดือนมิถุนายน 2555

โพสต์1 ก.ค. 2555 23:52โดยน้ำผึ้ง รักชื่น   [ อัปเดต 2 ก.ค. 2555 01:18 ]
รายชื่อครู  The  Reader  School   เดือนมิถุนายน  2555
 
         อันดับ  1 

       คุณครูศิริพร    โพธิ์ชื่น      หนังสือที่ยืมอ่านจากห้องสมุด  24  เล่ม 

อันดับ  2

      คุณครูวาสนา   วรสุทธิ์พิศาล  หนังสือที่ยืมอ่านจากห้องสมุด  23  เล่ม

อันดับ   3

      คุณครูปราณี    วรสุทธิ์พิศาล     หนังสือที่ยืมอ่านจากห้องสมุด  20  เล่ม

อันดับ  4

      คุณครูอารีย์     กันรอบรู้           หนังสือที่ยืมอ่านจากห้องสมุด  14  เล่ม

อันดับ 5

      คุณครูนิตยา    การรอบรู้          หนังสือที่ยืมอ่านจากห้องสมุด  10  เล่ม

 

              

 

 

 

 

 

   

 
 
 
                   รายชื่อนักเรียน  The Reader School เดือนมิถุนายน 2555
 
 อันดับ  1 
 
              เด็กหญิง ฐิติรัตน์   หิรัณย์ธนภูริ     ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/1
 
             จำนวนหนังสือที่ยืมจากห้องสมุด    27  เล่ม
   
อันดับ  2
 
              เด็กหญิงประพิชญา  กลิ่นคำหอม  ชั้นประถมศึกษาปีที่  5/1
 
              จำนวนหนังสือที่ยืมอ่านจากห้องสมุด    21  เล่ม
 
อันดับ  3
 
              เด็กหญิงบุษยา  เทียมเจริญ   ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/2
 
              จำนวนหนังสือที่อ่านจากห้องสมุด    14  เล่ม
 
อันดับ  4
 
              เด็กหญิงชุติกาญจน์   มีสอน   ชั้นประถมศึกษาปีที่  2/3
 
              จำนวนหนังสือที่ยืมอ่านจากห้องสมุด   10  เล่ม
 
อันดับ  5
 
              เด็กชายณัฐพงศ์    เตชะเลิศกมล  ชั้นประถมศึกษาปีที่   3/2
 
              จำนวนหนังสือที่ยืมอ่านจากห้องสมุด   6   เล่ม
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
อันดับ   1
           ด.ญ.ฐิติรัตน์   หิรัณย์ธนภูริ          
    
 
 
 
Comments