(54-10-25)รายชื่อ ครู และนักเรียน The Reader School เดือน กันยายน 2554

โพสต์24 ต.ค. 2554 23:48โดยน้ำผึ้ง รักชื่น   [ อัปเดต 26 ต.ค. 2554 20:44 ]
 
 
คุณครูที่ไดรับรางวัล  The  Reader   School   เดือน กันยายน  2554  
 
 
อันดับ  1    คุณครูปราณี    วรสุทธิ์พิศาล    ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียน 
    จำนวนหนังสือที่ยืมอ่าน 21  เล่ม
 

อันดับ  2    คุณครูศิริพร  โพธิ์ชื่น       ครูประจำชั้นระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/1

                    จำนวนหนังสือที่ยืมอ่าน 20  เล่ม

                    คุณครูวาสนา  วรสุทธิ์พิศาล   ครูประจำชั้นระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/3

                    จำนวนหนังสือที่ยืมอ่าน   20  เล่ม

อันดับ   3      คุณครูนวลจันทร์         กิจเจริญ       คุณครูประจำชั้นระดับชั้นอนุบาล 3/1

                       จำนวนหนังสือที่ยืมอ่าน   15   เล่ม   

อันดับ  4     คุณครูเจติยา    นิลใส           คุณครูประจำชั้นระดับชั้นประถมศึกษาปีที่  2/2

                     จำนวนหนังสือที่ยืมอ่าน   11   เล่ม   

อันดับ    5    คุณครูวันเพ็ญ  แหยมละ    คุณครูประจำชั้นระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/3

                       จำนวนหนังสือที่ยืมอ่าน   9   เล่ม

 

นักเรียนที่ได้รับรางวัล The  Reader  school เดือนกันยายน 2554
 
อันดับ  1      ด.ญ.สิริภัทร   อินทรีย์   ชั้นป.  5/1   (16 เล่ม)
อันดับ  2      ด.ญ.วรวลัญช์  คำดี     ชั้นป.3/1    ( 14  เล่ม)
       ด.ญ.ศุภาพิชญ์     นิลพัฒน์   ชั้น ป.5/4  (14 เล่ม)
 

  อันดับ 3      ด.ญ.ฐิติรัตน์       หิรัณย์ธนภูริ      ชั้นป.5/1       (13  เล่ม)

        ด.ญ.ชาลิสา        วังรัชตะ             ชั้นป.6/1      ( 13 เล่ม)
 
อันดับ  4    ด.ช.รหัต     เจริญศรี             ชั้น ป.3/1 (12  เล่ม)
                    ด.ญ.อริสา   ศิริไทย              ชั้น ป.6/2 (12  เล่ม)
 
อันดับ  5     ด.ญ.ภัทรศยา   ศรีมหาโชติ   ชั้นป.5/4  (11  เล่ม)
 
 
 
Comments