(55-02-10) รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ "ประกาศผลคุณครูและโรงเรียนส่งเสริมการอ่านยอดเยี่ยมระดับประเทศ โครงการนานมีบุ๊คส์รีดดิ้งคลับปีที่ 11 "

โพสต์10 ก.พ. 2555 01:16โดยน้ำผึ้ง รักชื่น   [ อัปเดต 10 ก.พ. 2555 01:51 ]
 
           แจ้งข่าวที่ยินดีสำหรับโรงเรียนดุสิตวิทยาของเราจ้า...
        
            โครงการนานมีบุ๊คส์รีดดิ้งคลับปีที่  11  ได้ประกาศผลออกมาอย่างเป็นการแล้วว่า..โรงเรียนดุสิตวิทยาของเรา และครูบรรณารักษ์
ผู้รับผิดชอบโครงการได้รับรางวัล "คุณครูและโรงเรียนส่งเสริมการอ่านยอดเยี่ยมระดับประเทศ  ของระดับภาคกลาง"  ซึ่งผลการตัดสิน
ได้มาจากการประเมินรายงานการดำเนินโครงการ รวมพลังรักการอ่าน 84  ล้านเล่ม  นานมีบุ๊คส์รีดดิ้งคลับปีที่ 11   โดยโรงเรียนได้รับ
รางวัลดังนี้
               1.     โล่รางวัลโรงเรียนส่งเสริมการอ่านยอดเยี่ยม    Nanmeebooks Reading Club   ระดับประเทศ   
              2.    ครูบรรณารักษ์ได้รับรางวัล เกียรติบัตรครูส่งเสริมการอ่านยอดเยี่ยม   Nanmeebooks Reading Club  
                   ระดับประเทศ  และได้เดินทางไปทัศนศึกษาดูงานต่างประเทศ
 
                        ซึ่งจากผลการดำเนินการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านภายใต้โครงการ   รวมพลังรักการอ่าน 84  ล้านเล่ม  นานมีบุ๊คส์รีดดิ้งคลับปีที่ 11 
ประสบความสำเร็จสูงสุดได้ในครั้งนี้ ทางห้องสมุดต้องขอขอบคุณคุณครูทุกท่าน     ที่ได้ให้ความร่วมมือสนับสนุนและส่งเสริมการเข้าร่วม
กิจกรรมส่งเสริมการอ่านกันอย่างจริงจัง  ต่อเนื่อง  และสม่ำเสมอ  ขอบคุณนักเรียนทุกคนที่ตระหนักถึงความสำคัญของการอ่าน และรักการอ่านกัน
จนเป็นนิสัย  สุดท้ายนี้ต้องขอขอบพระคุณคณะผู้บริหารโรงเรียนที่ให้การสนับสนุน และส่งเสริมในเรื่องการอ่านของนักเรียนอย่างต่อเนื่อง
เสมอมาทั้งด้วยแรงกำลังใจ งบประมาณ และความเอาใจใส่เพื่อต้องการให้เด็กๆ นักเรียนของเรามีนิสัยรักการอ่านอย่างต่อเนื่องจนไปถึงตลอดชีวิต..
 
                รายละเอียดการประกาศผลการประกวดแต่ละภาคติดตามดูได้ด้านล่าง
 
ประกาศผลคุณครูและโรงเรียนส่งเสริมการอ่านยอดเยี่ยมระดับประเทศ โครงการนานมีบุ๊คส์รีดดิ้งคลับปีที่ 11

 


http://www.nanmeebooks.com/images/dot01.gif

 

http://www.nanmeebooks.com/images/dot01.gif

Comments