54-08-29 ประชาสัมพันธ์กิจกรรมสัปดาห์รักการอ่าน (สัปดาห์ที่ 12-16 กันยายน 2554)

โพสต์29 ส.ค. 2554 01:48โดยน้ำผึ้ง รักชื่น   [ อัปเดต 8 ก.ย. 2554 08:48 โดย ธีรภัทร กุโลภาส ]
                                                                                                   กำหนดการจัดงานและการแข่งขันกิจกรรมสัปดาห์รักการอ่าน

ระหว่างวันที่  12-16    กันยายน   2554

 

วันจันทร์ ที่     12     กันยายน 2554 

กิจกรรมการประกวดแข่งขัน   “หนูน้อยนักเล่านิทาน”    ระดับชั้น   อ.1- ป.2

                เวลา   8.30 – 10.30 น.      (ชั่วโมง  1-2 )     ระดับชั้น    อ.1-อ.3

                เวลา   12.30 – 13.30 น.    (ชั่วโมง  4)         ระดับชั้น    ป.1

                เวลา  13.30 - 14.30 .      (ชั่วโมง  5)        ระดับชั้น    ป.2

               

วันอังคาร ที่  13   กันยายน     2554    

กิจกรรมการแข่งขันเปิดพจนานุกรมไทย  ฉบับราชบัณฑิตสถาน

             เวลา   8.30  -  9.30   น.   (ชั่วโมง  1)    ระดับชั้น       ป.3

              เวลา   9.30 –  10.30 น.   (ชั่วโมง  2 )    ระดับชั้น      ป.4

กิจกรรมแฟนพันธ์แท้ รอบรู้เรื่องเมืองไทย   ระดับชั้น ป.5-6    

               เวลา   12.30 -   13.30  น.    (ชั่วโมง 4)    ระดับชั้น ป.5

                เวลา   13.30 –  14.30  น.     (ชั่วโมง 5 )    ระดับชั้น ป.6

                 

วันพุธที่    14   กันยายน   2554

        กิจกรรมเรียนรู้สนุกคิดกับกลุ่มสาระ 8 สาระ  ระดับชั้น ป.1- ป.6

                เวลา    8.30     9.30  น.   (ชั่วโมง 1)     ระดับชั้น ป.1

               เวลา    9.30  -  10.30 น.   (ชั่วโมง 2)     ระดับชั้น ป.2

                เวลา   10.30 -  11.30  น.   (ชั่วโมง 3)    ระดับชั้น ป.3

                เวลา   12.30 -  13.30  น.   (ชั่วโมง 4)    ระดับชั้น ป.4

                เวลา   13.30 -  14.30  น.   (ชั่วโมง 5)    ระดับชั้น ป.5

                เวลา   14.30 -  15.30  น.   (ชั่วโมง 6)    ระดับชั้น ป.6

                                               

                        วันพฤหัสบดีที่   15    กันยายน  2554                            

                        กิจกรรมเกม  Library  Bingo             ระดับชั้น ป. 1- 6

                                        เวลา  11.30-12.30 น.     ใต้อาคาร  2

                                                                         

      วันศุกร์ที่   16  กันยายน   2554    ปิดกิจกรรม
                 9.00   9.10    น.      ผู้รับผิดชอบโครงการกล่าวรายงาน                                                      
                 9.10  -  9.30   น.       การแสดงละครเวทีของนักเรียนชมรม Star    Production
                 10.00 – 10.20 น.     ประธานในพิธีมอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่ชนะการประกวดแข่งขัน    ประเภทต่างๆ   และกล่าวปิดกิจกรรมและให้โอวาทแก่นักเรียน

                                 10.30 น.                   นักเรียนเข้าเรียนตามปกติ          

                                 
                                                                                                         
                                                                                                           รายละเอียดกิจกรรมการแข่งขัน

           งานสัปดาห์รักการอ่าน  วันที่  12-16  กันยายน  2554

 
 
1.  กิจกรรม การประกวดแข่งขัน “หนูน้อยนักเล่านิทาน” ระดับชั้น ป.1-ป.2

             วันที่แข่งขัน  วันจันทร์ที่   12    กันยายน 2554  

ระดับชั้น อ.1-อ.3    เวลา   8.30 – 10.30 น.       (ชั่วโมง  1-2 )    

ระดับชั้นป.1           เวลา  12.30 – 13.30 น.       (ชั่วโมง  4)                      

ระดับชั้นป.2           เวลา  13.30 – 14.30 น.       (ชั่วโมง  5)                      

             การดำเนินการแข่งขัน   (สถานที่แข่งขัน ณ  ห้องประชุมดุสิตธัมโม)

1.             ให้ครูประจำชั้นระดับชั้น อ.1- ป.2 คัดเลือกนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันประกวดหนูน้อยนักเล่านิทาน จำนวน 1  คนต่อห้อง เพื่อเฟ้นหา  “หนูน้อยนัก

             เล่านิทาน” ในแต่ละดับชั้น

2.             การแข่งขันใช้เวลาในการเล่านิทาน  ประมาณ 3-4  นาที

3.             นักเรียนที่เข้าร่วมแข่งขันที่มีคะแนนสูงสุดในการตัดสิน จะได้รับรางวัลชนะเลิศ “หนูน้อยนักเล่านิทาน”   และที่มีคะแนนรองลงมา จะไดัรับ

            เกียรติบัตรรอง อันดับ 1 และ 2

           เกณฑ์ในการตัดสิน    (คะแนนเต็ม  100  คะแนน)

1.             การแต่งกายเรียบร้อย (ชุดนักเรียน)                                        10   คะแนน

2.             เทคนิคและลีลาการเล่า (การใช้ร่างกายเป็นสื่อ)                   30   คะแนน

3.             ความสนุกสนานของเรื่อง                                                         20   คะแนน

4.             น้ำเสียงและภาษาที่ใช้มีความถูกต้อง                                      20   คะแนน

5.             ความน่ารัก ใสซื่อ ความมั่นใจ                                                  20   คะแนน
 
 

2.  กิจกรรมการแข่งขันเปิดพจนานุกรมไทย  ฉบับราชบัณฑิตสถาน

 
                                   วันที่แข่งขัน     วันอังคารที่  13   กันยายน  2554
                            ระดับชั้นป.3   แข่งขัน  เวลา     8.30-9.30  น.      (ชั่วโมง 1) 

                            ระดับชั้นป.4    แข่งขัน  เวลา     9.30-10.30 น.      (ชั่วโมง 2)

            การดำเนินการแข่งขัน   (สถานที่แข่งขัน ณ  ห้องประชุมดุสิตธัมโม)

                       1.         ให้ส่งตัวแทนเข้าร่วมแข่งขันห้องละ  1 ทีม  ทีมละ   2   คน    แข่งแยกเป็นระดับชั้น

                       2.         ผู้เข้าร่วมแข่งขันจะต้องเปิดคำในพจนานุกรมตามคำที่กำหนด จำนวน  20  คำ  และบอกความหมาย และหน้าให้ถูกต้อง 

                       3.        ผู้เข้าร่วมแข่งขันทีมใดสามารถเปิดพจนานุกรมหาคำได้เร็ว และบอกความหมายของคำและหน้าได้อย่างถูกต้อง  ตามจำนวนคำที่กำหนดทุก

                                คำ และมีคะแนนสูงสุด ถือว่าเป็นผู้ชนะ

 

 3.  กิจกรรมแฟนพันธ์แท้ รอบรู้เรื่องเมืองไทย   ระดับชั้น ป.5  - ป.6         

            วันที่แข่งขัน    วันอังคารที่   13    กันยายน    2554 

                      ระดับชั้นป.5  แข่งขัน   เวลา      12.30  13.30 น.        (ชั่วโมง  4)

                      ระดับชั้นป.6  แข่งขัน  เวลา       13.30  14.30  น.         (ชั่วโมง 5)

           การดำเนินการแข่งขัน   (สถานที่แข่งขัน ณ  ห้องประชุมดุสิตธัมโม)

                      1.  ให้ส่งตัวแทนเข้าร่วมแข่งขันห้องละ  1   ทีม  ทีมละ  2  คน    แข่งแยกเป็นระดับชั้น

              2.   ผู้ที่เข้าร่วมแข่งขันต้องไปศึกษาอ่านหนังสือความรู้รอบตัวเกี่ยวกับประเทศไทย  

                     เพื่อตอบปัญหาจำนวน 20 ข้อ

               3.   ผู้เข้าร่วมแข่งขัน ทีมใดสามารถสะสมคะแนนได้สูงสุด  ถือว่าเป็นผู้ชนะ (การสะสมคะแนนสามารถเลือกคะแนนได้ จาก 1- 5  ถ้าตอบถูกได้คะแนน
                     ตามที่เลือก และถ้าผิดถูกลบคะแนนตามที่เลือก)

                4.  การตัดสิน   ทีมที่ชนะเลิศ  จะได้รับเกียรติบัตรชนะเลิศกิจกรรมแฟนพันธ์แท้ และทีมที่ได้ ลำดับคะแนนรองลงมาจะได้รับเกียรติบัตรรองอันดับ  1  และ 2 

 

 

4.  กิจกรรมเรียนรู้สนุกคิดกับกลุ่มสาระการเรียนรู้ทั้ง 8 กลุ่มสาระ ระดับชั้น ป.1 - ป.6 

         วันที่แข่งขัน  วันพุธที่   14   กันยายน   2554

                    ระดับชั้น  ป.1                เวลา      8.30    9.30 น.      (ชั่วโมง  1)

                    ระดับชั้น  ป.2                เวลา     9.30   10.30  น.    (ชั่วโมง 2)

                    ระดับชั้น  ป.3                เวลา    10.30 – 10.30 น.      (ชั่วโมง 3)                                                                                       

            ระดับชั้น ป.4                 เวลา  12.30 – 13.30   น.     (ชั่วโมง 4)

                   ระดับชั้น ป.5                 เวลา   13.30 – 14.30  น.      (ชั่วโมง 5)

                   ระดับชั้น ป.6                 เวลา  14.30 – 15.30 น.        (ชั่วโมง 6)

 

         การดำเนินการแข่งขัน  (สถานที่แข่งขัน ณ ห้องประชุมดุสิตธัมโม)

             1.    การแข่งขันจะจัดแบ่งเป็นระดับชั้นเพื่อให้นักเรียนทุกคนในแต่ละระดับชั้นร่วมแข่งขันตอบคำถามเป็นทีม  ทีมละ 3  คน  โดยคำถามนั้นจะมีเนื้อหาสาระ
                    และความรู้ที่สอดคล้องกับกลุ่มสาระทั้ง  8  สาระ  และความ ยากง่ายของคำถามจะเหมาะสมกับระดับชั้นของนักเรียน

                  2.    นักเรียนทั้งหมดของแต่ละระดับชั้นจะได้เข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันตอบคำถามจำนวน 20  ข้อ

                   โดยกรรมการการแข่งขันจะคัดเลือกลำดับคำถามของแต่ละกลุ่มสาระ(คำถามจะมีกลุ่มสาระละ5ข้อ)    ทีมใด ที่ตอบคำถามผิดจะถูกคัดทีมออกจนเหลือ
\                   จำนวนทีมเพียง 3  ทีมสุดท้าย

             3.     ผู้ที่เข้ารอบใน  3  ทีมสุดท้าย จะต้องแข่งขันตอบคำถามเพื่อคัดเลือกอันดับที่ 1,2  และ 3  

 

            หมายเหตุ   ข้อสอบกลุ่มสาระสังคมศึกษาทุกระดับชั้น ขอเพิ่มวิชาความรู้รอบตัว  และวิชาประวัติศาสตร์รวมจำนวน  10  ข้อ     ส่งข้อสอบให้กับทางห้องสมุด
                                   ภายในวันศุกร์ที่   2   กันยายน  2554

 

 

5.   กิจกรรมเกม   Bingo  ตามกลุ่มสาระวิชา     ระดับชั้น ป. 1- 6

 

                   วันที่แข่งขัน   วันพฤหัสบดีที่   15    กันยายน  2554                  

               

                   ระดับชั้นป.1-6      เวลา    11.30-12.30 น.   (ช่วงพักกลางวัน)

 
 
  การดำเนินการแข่งขัน (สถานที่แข่งขัน    ใต้อาคาร 2)

                  

 
1.             นักเรียนทูตการอ่านจะดำเนินการจัดเกมโดย แบ่งแยกนักเรียนที่สนใจเล่นเกม   Bingo ตามกลุ่มสาระวิชาเป็นกลุ่มใหญ่  ไม่เกิน  16  คน ต่อการเล่น
            เกม   1 ครั้ง  

2.             เกม Bingo  ตามกลุ่มสาระวิชาจะแบ่งแยกตามกลุ่มดังนี้

·       กลุ่ม  Library  Bingo

·       กลุ่ม  ภาษาไทย  Bingo

·       กลุ่ม  Sciene  Bingo

·       กลุ่ม  ประวัติศาสตร์ไทย Bingo

·       กลุ่ม คณิตศาสตร์  Bingo

·       กลุ่ม English  Bingo

·       กลุ่มสุขศึกษา  Bingo

3.   นักเรียนที่สนใจเขาร่วมเล่นเกม สามารถแยกไปเข้าร่วมเล่นเกม  Bingo ตามกลุ่มได้ครั้งละไม่เกิน  16 คน  โดยนักเรียนแต่ละคนสามารถหมุนเวียนเล่นตามกลุ่ม
       สาระวิชาได้ทุกกลุ่ม
4.    การเล่นแต่ละครั้ง  เมื่อแต่ละกลุ่มได้สมาชิกครลบจำนวน  16   คน แล้ว ทูตการอ่านจะแจกตาราง bingo ให้ผู้เล่น  และหยิบเบื้ยขานคำ พร้อมบอกเลขกำกับช่อง
      ให้ผู้เล่นทราบ เช่น  ช่องที่ 5  พระมหาชนก    ผู้เล่นก็จะกา X  ทับคำที่ปรากฏอยู่ในช่อง  ให้ผู้เล่นสังเกตว่าถ้าคำถูก  X  ทับเรียงต่อต่อกัน  ช่องทั้งทางแนวนอน/
       แนวตั้ง/ทแยงขึ้นหรือลงก็ได้  ให้นักเรียนยกมือและตะโกนว่า  ไทยบิงโก

5.  ทูตการอ่านตรวจสอบว่าถูกต้องผู้เล่นก็จะได้รับรางวัล

6.  เริ่มเล่นใหม่ โดยจัดกลุ่มผู้เล่นที่สนใจกลุ่มต่อไป  จำนวน  16  คน

 

 

 

 

 

 
 
 
 
Comments