54-07-01 กิจกรรม ตามรอยสุนทรภู่

โพสต์31 ก.ค. 2554 20:52โดยธีรภัทร กุโลภาส   [ อัปเดต 8 ก.ย. 2554 08:46 ]
กิจกรรม ตามรอยสุนทรภู่
 
กิจกรรมตามรอยสุนทรภู่ จัดขึ้นเมื่อวันที 13-24 มิ.ย. 54 
 
วัตถุประสงค์ของกิจกรรม

1. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีนิสัยรักการอ่านและรักการศึกษาค้นคว้า

2 เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนใช้ห้องสมุดเป็นแหล่งเรียนรู้ในการศึกษาค้นคว้ามากขึ้น

3.เพื่อ ให้นักเรียนได้ระลึกถึงบุคคลสำคัญของไทยและ ร่วมกันอนุรักษ์ เผยแพร่ และ แลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องราวประวัติศาสตร์ไทย

 

ผลการดำเนินกิจกรรม

จากการจัดดำเนินกิจกรรมครั้งนี้นักเรียนมีความกระตือรือร้น   ให้ความสนใจกับการอ่านเรื่องราวตามรอยสุนทรภู่  รวมไปถึงประวัติศาสตร์บุคคลสำคัญของไทยและสนใจศึกษาค้นคว้ามากขึ้น  นัก เรียนได้นำความรู้จากกการอ่านและการศึกษาค้นคว้า ไปพูดคุย เผยแพร่ และตอบคำถาม แลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องที่ตนอ่านกับเพื่อน ๆ และยังได้ฝึกการทำงานเป็นกลุ่ม  ได้ร่วมกันอ่าน ปรึกษา  คิดวิเคราะห์และหาคำตอบ   เด็ก ๆได้สนุกกับการเรียนรู้   และได้เห็นถึงความสำคัญของการอ่าน และยังใช้ห้องสมุดเป็นแหล่งเรียนรู้มากขึ้นอีกด้วย

ภาพกิจกรรม ตามรอยสุนทรภู่
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ċ
100_2764.JPG
(3210k)
น้ำผึ้ง รักชื่น,
22 ธ.ค. 2554 20:41
ċ
100_2769.JPG
(3155k)
น้ำผึ้ง รักชื่น,
22 ธ.ค. 2554 20:41
Comments