54-07-22 กิจกรรมสัปดาห์อาเซียน

โพสต์31 ก.ค. 2554 21:02โดยธีรภัทร กุโลภาส   [ อัปเดต 22 ธ.ค. 2554 20:51 โดย น้ำผึ้ง รักชื่น ]

กิจกรรมสัปดาห์อาเซียน

กิจกรรมสัปดาห์อาเซียน จัดขึ้นเมื่อวันที่  18-22 ก.ค.54
 
 
วัตถุประสงค์
 

1.เพื่อให้นักเรียนมีความตื่นตัวและกระตือรือร้น สนใจศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับเรื่อง อาเซียนและตอบคำถามเกี่ยวกับเรื่องอาเซียนได้

2.เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนใช้ห้องสมุดเป็นแหล่งเรียนรู้ในการศึกษาค้นคว้า

3.เพื่อให้นักเรียนตื่นตัวและเตรียมความพร้อมการเข้าสู่การเป็นประชาคมอาเซียน

 

ผลที่เกิดขึ้นกับนักเรียน

1.นักเรียนมีความตื่นตัวและกระตือรือร้น   สนใจศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับเรื่องอาเซียนและตอบคำถามเกี่ยวกับเรื่องอาเซียนได้

 

2.นักเรียนใช้ห้องสมุดเป็นแหล่งศึกษาค้นคว้าและเรียนรู้มากขึ้น

  

3.นักเรียนได้รู้จักติดตามสถานการณ์ข่าวสารเหตุการณ์ปัจจุบัน และสามารถสรุปข่าว คิดวิเคราะห์เพื่อนำเสนอและเผยแพร่ได้


ภาพกิจกรรมสัปดาห์อาเซียนภา

      
           
 
 
    
Comments