(54-10-25)รายชื่อ ครูและนักเรียน The Reader School ประจำเดือน สิงหาคม 2554

โพสต์24 ต.ค. 2554 21:02โดยน้ำผึ้ง รักชื่น   [ อัปเดต 26 ต.ค. 2554 20:43 ]
    
 
    ขอแสดงความชืนชมคุณครู  และเด็กๆ  The Reader  School   ประจำเดือนสิงหาคม 2554  ที่มียอดการยืมหนังสือมากเป็นพิเศษ  แสดงถึงความรักการอ่าน และความสนใจในการเข้าใช้บริการห้องสมุดเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้  เราไปติดตามรายชื่อกันเลยค่ะ 
 
 
คุณครู  The Reader  School  ประจำเดือนสิงหาคม   2554
 

อันดับ  1          คุณครูวาสนา    วรสุทธิ์พิศาล    ครูประจำชั้น ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่  3/3 

          จำนวนหนังสือที่ยืมอ่าน 33 เล่ม

อันดับ  2         คุณครูศิริพร  โพธิ์ชื่น       ครูประจำชั้นระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/1

                         จำนวนหนังสือที่ยืมอ่าน 27 เล่ม

อันดับ   3       คุณครูนวลจันทร์  กิจเจริญ   ครูประจำชั้นระดับชั้นอนุบาล 3/1

                        จำนวนหนังสือที่ยืมอ่าน   22  เล่ม

อันดับ   4       คุณครูอำนวย      ปานดารา       คุณครูประจำชั้นระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/3

                         จำนวนหนังสือที่ยืมอ่าน   11   เล่ม   

                         คุณครูเจติยา    นิลใส            คุณครูประจำชั้นระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/2

                          จำนวนหนังสือที่ยืมอ่าน   11   เล่ม   

อันดับ    5        คุณครูนงนุช  ทองทา   คุณครูประจำชั้นระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/2

                          จำนวนหนังสือที่ยืมอ่าน   9   เล่ม

 

 

 นักเรียนที่ได้รับรางวัล    The  Reader  School  ประจำเดือน  สิงหาคม   2554

 

      อันดับ  1  ด.ญ.สิริภัทร   อินทรีย์   ชั้นประถมศึกษาปีที่  5/1   (22 เล่ม)

 

    อันดับ  2   ด.ญ.ศุภาพิชญ์  นิลพัฒน์  ชั้นป.5/4  (20 เล่ม)

                        ด.ญ.วรรณกรานต์  รัตตกุล  ชั้น ป.5/4  (20 เล่ม)

 

                      อันดับ 3    ด.ญ.กานต์ธิดา     ศรีหมอก      ชั้นป.3/4       (19  เล่ม)

                          ด.ญ.ณัฐธิดา     ตั้งอุดมสิน      ชั้นป.2/4         ( 19 เล่ม)

 

      อันดับ  4      ด.ญ.ชาลิสา  วังรชตะ            ชั้น ป.6/1 (16  เล่ม)

                            .ญ.วินิตรา  อนันต์สุข          ชั้น ป.6/3 (16  เล่ม)

 

     อันดับ   5    ด.ญ.ชนัญชิดา  บุษรักษ์               ชั้นป.4/3   (15  เล่ม)

                          ด.ญ.นภัทรสร  พระนอนเขต   ชั้นป.6/2  (15  เล่ม)

                          ด.ญ.อภิญญา  ศิริสมบูรณ์        ชั้นป.4/4  (15  เล่ม)   

 

 

Comments