05-02-2555 The Reader School เดือน ธันวาคม 2554

โพสต์3 ม.ค. 2555 01:23โดยน้ำผึ้ง รักชื่น
รายชื่อครูThe  Reader  School   เดือนธันวาคม  2554   มีดังนี้
 
 
อันดับ 1  ครูนิลมณี    บัวพิมพ์      ครูประจำชั้นระดับชั้นประถมศึกษาปีที่  4/4
 
หนังสือที่ยืมอ่านจำนวน  45  เล่ม
 
อันดับ  2   ครูรจนา   จันทร์โชติ    ครูประจำชั้นระดับชั้นประถมศึกษาปีที่  4/2
 
หนังสือที่ยืมอ่านจำนวน   15  เล่ม
 
อันดับ  3   ครูปราณี   วรสุทธิ์พิศาล     ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียน
 
หนังสือที่ยืมอ่านจำนวน   13  เล่ม
 
อันดับ  4  ครูนวลจันทร์     ชาวโคตร   ครูประจำชั้นระดับอนุบาล  3/1
 
หนังสือที่ยืมอ่านจำนวน  12  เล่ม
 
 
อันดับ  5  ครูวาสนา  โชติเนตร   ครูประจำชั้นระดับชั้นประถมศึกษาปีที่  3/3
 
หนังสือที่ยืมอ่านจำนวน  10   เล่ม
 
 
รายชื่อนักเรียน The  Reader  School   เดือนธันวาคม  2554   มีดังนี้
 
อันดับ 1  ด.ญ.ชาลิสา  วังรัชตะ   ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/1
 
หนังสือที่ยืมอ่านจำนวน  8   เล่ม   
 
อันดับ  2  ด.ช.ธีรภัทร  ภัทรนุภาพร   ชั้นประถมศึกษาปีที่  4/3
 
หนังสือที่ยืมอ่านจำนวน  7  เล่ม
 
อันดับ   3   ด.ญ.กานต์พิชชา    เถาเอี่ยม   ชั้นประถมศึกษาปีที่  5/3
 
หนังสือที่ยืมอ่าน จำนวน  6  เล่ม
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Comments